HE / EN Gamification
סרטי הדרכה CastEffect

קביעת דמו

Casteffect שיטה תסריטי הצלחה

סיפורי לקוח

"שירות מעבר לדמיון"

עובדי ומנהלי פניקס חברה לביטוח בע"מ

מה אומר עלינו הלקוח?
הפעילות היוותה את יריית הפתיחה לטיפול המשכי בנושא השירות - הותירה רושם עז על עובדי האגף והשיגה את מטרותיה ובגדול! להמשך

המטרה העסקית/הדרכתית
h4 לתרגם הלכה למעשה אמנת שירות וערכי שירות מרכזיים ו"לאחד שורות"
h4 ליצור תיעדוף לנושא איכות השירות על מנת להשיק תכנית עבודה ארוכת טווח
h4 לאמן את דרג ההנהלה בהקניית מיומנויות הנחייה (מנטורינג) ומשוב מעובדיהם

התהליך ההדרכתי
פרויקט בהשתתפות פעילה של 350 עובדים ומנהלים, הכולל הדרכת מנהלים, מפגשי סטוריבורד עם העובדים, הפקת 11 סרטי שירות וחומר גרפי תדמיתי. התהליך והתוצרים הוצגו בכנס השקת שירות.
טכניקת העבודה התבססה על סימולציות קולנועיות של רגעי אמת, עבודה נרחבת עם מטאפורות ועולמות תוכן קולנועיים, כלים של חשיבה יצירתית, דליית אינפורמציה, עבודת צוות בקבוצות חשיבה, המחזה, ליהוק לתפקידים, דיונים והצבעות.

משך הפרויקט: כשלושה חודשים

התוצאות
h4 הטמעה מוצלחת של עקרונות וערכי השירות לכלל המנהלים והעובדים ו"יישור השורות"
h4 העלאה משמעותית של מעורבות עובדים ומנהלים, הגדלת המוטיבציה בתהליך שיפור השירות על פי מטרות מוגדרות
h4 שיפור במודעות לתוצאות של שירות יוצא מן הכלל או שירות לקוי
h4 חיזוק עבודת צוות פנימית
h4 חיזוק התקשורת בין מנהלים לעובדיהם
h4 שיקוף של עמדת "השטח" (מנהלים זוטרים ועובדים) בנוגע לנושאים הנלמדים
h4 שיפור האווירה הארגונית
h4 סרטי הדרכה פנים-ארגוניים בנושא ערכי שירות שהוכנו בהשתתפותם המלאה של העובדים והמנהלים

 • View Photos
 • View Photos
 • View Photos

"המנהיג כמאמן"

בנק הפועלים

המטרה העסקית/הדרכתית
h4 לתרגם הלכה למעשה את תפיסת הניהול החדשה בארגון - המנהל כמאמן
h4 ליצור תובנות מעשיות ויישומיות לגבי האידאל, החסמים והמשאבים הדרושים לשינוי תפיסת הניהול
h4 לאמן את דרג ההנהלה בהקניית תפיסת הניהול החדשה
 לספק למנהלים כלי הדרכה בהעברת המסרים החדשים לעובדיהם

התהליך ההדרכתי
יום הדרכה בהשתתפות פעילה של 60 מנהלים, שהתאמנו ועבדו בקבוצות עבודה על תסריטים מטאפוריים מעולם הספורט, המשקפים את תפיסת הניהול החדשה בארגון - מנהלים כמאמנים.
טכניקת העבודה התבססה על עבודה קבוצתית תהליכית של בחינת האידאל, החסמים והמשאבים הדרושים לשינוי הניהולי בארגון. בעבודה שולבו סימולציות קולנועיות של רגעי אמת, עבודה נרחבת עם מטאפורות ועולמות תוכן קולנועיים, כלים של חשיבה יצירתית, עבודת צוות בקבוצות חשיבה, המחזה וליהוק לתפקידים.

התוצאות
h4 העלאת מודעות גבוהה לשינוי בתפיסת הניהול
h4 העלאה במעורבות המנהלים בתהליך, כולל קבלת החלטות ורתימה ללקיחת אחריות ומחויבות לתהליך
h4 חיזוק עבודת צוות פנימית של המנהלים
h4 שיקוף של עמדת "השטח" (מנהלים) בנוגע לנושאים הנלמדים
h4 סרט הדרכה ומצגות פנים-ארגוניות כקיט הדרכה עבור כל מנהל להדרכת הצוותים שלו 

 • View Photos
 • View Photos

"שבט המכירות הנשכח"

עובדי ומנהלי חטיבת I-mode, חברת Comverse

המטרה העסקית/הדרכתית
הקניית מיומנויות מכירתיות לכלל עובדי החטיבה למטרת גיוס לקוחות עסקיים חדשים

התהליך ההדרכתי
יום חווייתי בהשתתפות כ-60 עובדים ומנהלים.
טכניקת העבודה התבססה על תרגול עם מטאפורות ורגעי אמת ארגוניים, כלים של חשיבה יצירתית, עבודת צוות בקבוצות חשיבה, המחזה, ליהוק לתפקידים, בימוי וצילום חווייתי.

התוצאות
 הקניית מיומנויות מכירה ויישומן בשטח
h4 חיזוק מעורבות המנהלים והעובדים וגיבושם סביב מטרות ממוקדות וברורות

h4 חיזוק עבודת צוות פנים-ארגונית
h4 שיקוף של עמדת "השטח" (מנהלים זוטרים ועובדים) בנוגע לנושאים הנלמדים
h4 קירוב בין מנהלים לעובדים
h4 סרט הדרכה חווייתי בנושא גיוס ומכירה ללקוחות עסקיים בהשתתפותם המלאה של העובדים והמנהלים

לקריאת תסריטי הצלחה נוספים שבוצעו בקומברס:
90 המופלאים

 • View Photos

"שירות נומרו אונו"

עובדי ומנהלי מרכז שירות ומידע, הקריה האקדמית אונו

המטרה העסקית/הדרכתית
h4 גיבוש אפיון המוקד הטלפוני, תפקידיו, ערכיו וחזונו העסקי
h4 אימון ארוך טווח של המוקד בנושא מיומנויות שירות מכירתי

התהליך ההדרכתי
שלב ראשון: הדרכות בנושא מיומנויות שירות מכירתי משולבות בתרגילי קולנוע ארגוני™, כולל אימון מנהלים ועובדים
טכניקת העבודה התבססה על תרגול עם מטאפורות וסימולציות, שיקוף, פיתוח חשיבה יצירתית, דיונים וסיכומים, המחזה וליהוק לתפקידים, צפיה וניתוח.
שלב שני: תהליך הדרכתי להפקת סרט חזון וערכים למוקד, המיועד לשמש כסרט תדמית פנים-ארגוני
טכניקת העבודה התבססה על תרגום מושגי יסוד לערכים וחזון, תרגול עם מטאפורות וסימולציות, עבודה קבוצתית יצירתית, המחזה וליהוק לתפקידים, בימוי וצילום חווייתי, צפיה וניתוח.

משך הפרויקט: חצי שנה

התוצאות
h4 שיפור מיידי ומשמעותי מאוד ברמת השירות ללקוח לטווח רחוק
h4 חיזוק מעורבות המנהלים והעובדים וגיבושם סביב מטרות ממוקדות וברורות
h4 שיפור בתפקוד הדרג הניהולי של המוקד לטווח רחוק
h4 שיפור מעמדו של המוקד הטלפוני ברמה הפנים-ארגונית ומול ההנהלה
h4 כינון עבודה מסודרת בין-ממשקית
h4 חיזוק עבודת צוות פנים-ארגונית
h4 שיקוף של עמדת "השטח" (מנהלים זוטרים ועובדים) בנוגע לנושאים הנלמדים
h4 העלאת מוטיבציה באופן משמעותי
h4 שיפור האווירה הארגונית
h4 סרט הדרכה ותדמית פנים-ארגוני בנושא חזון עסקי, ערכי שירות ומיומנויות שירות בהשתתפותם המלאה של העובדים והמנהלים
h4 תיעוד מצולם של הדרכות ותרגילים בנושא מיומנויות שירות מכירתי

 • View Photos

"נס גדול היה פה... "

כלל עובדי ומנהלי DSP – Group Inc

המטרה העסקית/הדרכתית
h4 העלאת תפוקת עובדים ומוטיבציה
h4 התמודדות משותפת עם מימד הלחץ וניהול הזמן המורכב בהתנהלות היום-יומית.
h4 גיבוש תדמית החברה כארגון משפחתי, המשקיע בעובדיו.
הפרויקט יועד להקרנה באירוע השנתי של החברה.

התהליך ההדרכתי ועבודת ההפקה
פרויקט חווייתי חוצה ארגון ל-250 עובדים ומנהלים ובני/בנות משפחותיהם. בניית מחזה, תסריט, המחזה, משחק מול מצלמה ומשחק בימתי, צילום ועריכה של הצגה אינטראקטיבית משולבת קולנוע.

משך הפרויקט: 4 חודשים

התוצאות
h4 העלאה משמעותית ביותר בתפוקת עובדים במשך השנה שלאחר הפרויקט (נמדדה לפי פרמטרים שונים ע"י הארגון)
h4 מעורבות גדולה מאוד של העובדים והעלאת מוטיבציה
h4 התמודדות מוצלחת עם מימד ניהול הזמן ומימד השחיקה
h4 גיבוש ואיחוד חברתי יוצא-דופן בין עובדי החברה
h4 חוויה רגשית בלתי נשכחת.

 • View Photos

"כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם"

עובדי ומנהלי "פועלים בטלפון", בנק הפועלים

המטרה העסקית/הדרכתית
גיבוש עקרונות של שיתוף פעולה וחתירה משותפת למטרה מתוך חיבור לערכים של "כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם"

התהליך ההדרכתי
יום חווייתי בהשתתפות של כ-100 מנהלים ועובדים.
טכניקת העבודה התבססה על תרגול עם מטאפורות ("ציונות ארגונית") תוך כדי התחברות ולמידה של היסטוריה וסיפורי המקום ("מקוה ישראל"), כלים של חשיבה יצירתית, עבודת צוות בקבוצות חשיבה, המחזה, ליהוק לתפקידים, בימוי וצילום חווייתי.

התוצאות
h4 חיזוק מעורבות המנהלים והעובדים וגיבושם סביב מטרות ממוקדות וברורות
h4 חיזוק עבודת צוות פנים-ארגונית
h4 העברת מסרים - מנהלים-עובדים בדרך בלתי אמצעית ואפקטיבית
h4 העלאת מוטיבציה
h4 שיפור האווירה הארגונית
h4 סרטי הדרכה פנים-ארגוניים בנושא שיתוף פעולה וחתירה למטרה בהשתתפותם המלאה של העובדים והמנהלים


לקריאת תסריטי הצלחה נוספים שבוצעו בבנק הפועלים:
"פה בארץ חמדת אבות"
"שימור ההצלחה"

 • View Photos
 • View Photos
 • View Photos

"אפקט השטיח האדום"

עובדי ומנהלי יו-נט רשת סוכנים וסוכנויות ביטוח ופיננסים (ובהשתתפותם של ראשי ענף הביטוח בארץ ונציגים בכירים מחברות הביטוח)

המטרה העסקית/הדרכתית
h4 תהליך תדמיתי והדרכתי חווייתי ל120 עובדי החברה ומנהלים בכירים מחברות ביטוח מובילות במשק לקראת אירוע העשור של החברה.
h4 הטמעה ורענון ערכי הארגון ושפת ארגון כפי שהתגבשו בחברה במהלך 10 שנות קיומה.
h4 הפקת אירוע העשור של החברה בסגנון השטיח האדום וטקס האוסקר בהשתתפות עובדים, ספקים, לקוחות ואורחים.

התהליך ההדרכתי ותהליך ההפקה
פרויקט בהשתתפות פעילה של עובדי ומנהלי החברה, הכולל ימי צילום חווייתיים והפקת אנימציה וסאונד ייחודית.
הפקת 8 סרטים – 4 סרטי הדרכה, שני סרטי תדמית, סרט אנימציה אחד וסרט תיעוד התהליך. טכניקת העבודה התבססה על סימולציות קולנועיות של רגעי אמת, עבודה נרחבת עם מטאפורות ועולמות תוכן קולנועיים, כלים של חשיבה יצירתית, עבודת צוות בקבוצות חשיבה, המחזה, ליהוק לתפקידים והפקה ייחודית של אנימציה וסאונד.

משך הפרויקט: חצי שנה

הפקת האירוע כללה:
h4 קונספט והפקה אינטראקטיבית טכנולוגית
h4 קונספט והפקה קולנועית של השטיח האדום
h4 הקונספט והפקה מוזיקלית
h4 קונספט והפקה בימתית, כולל קטעים בימתיים מקוריים וגימיקים קולנועיים
h4 קונספט והפקת הנחייה
h4 קונספט והפקת תאורה
h4 קונספט והפקת תפאורה
h4 קונספט והפקת הסעדה ושירות
h4 תיעוד מלא

התוצאות
h4 העלאה משמעותית ביותר בתפוקת עובדים במשך השנה שלאחר הפרויקט (נמדדה לפי פרמטרים שונים ע"י הארגון)
h4 חוויה ארגונית עוצמתית ובלתי-נשכחת
h4 חיזוק התדמית הייחודית של החברה מול לקוחותיה וספקיה
h4 חיזוק ערכי הארגון ושפת הארגון מול העובדים
h4 גאוות יחידה, שיתוף פעולה וגיבוש מול חזון משותף של כלל עובדי החב

 • View Photos
 • View Photos
 • View Photos

"דע את אל על"

עובדי ומנהלי חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

המטרה העסקית/הדרכתית
פרויקט הדרכה בנושא אוריינטציה וקליטה של עובדים חדשים לארגון לשילוב בתוך לומדה פנים-ארגונית נרחבת וחדשנית.

תהליך העבודה
תחקיר מעמיק של כל הסמנכ"לים של החברה ובעלי תפקידים מרכזיים, בניית קונספט ותסריט מורכב, ליהוק שחקנים ומרואיינים פנים-ארגוניים לפרויקט, ימי בימוי, צילום ועריכה. בסרט השתתפו באופן פעיל עשרות עובדים ומנהלים מכל חטיבות החברה.

משך הפרויקט: חצי שנה

התוצאה
סרט הדרכה פנים-ארגוני באורך של 30 דקות (מחולק לפרקים) ככלי עבודה מרכזי ולטווח ארוך בתהליכי קליטה מאסיביים של עובדים חדש

 • View Photos
 • View Photos

"90 המופלאים"

עובדי ומנהלי חטיבת IT, חברת Comverse

המטרה העסקית/הדרכתית
מציאת דרכי פתרון למצבי הפער בין המצוי לרצוי בשירות פנים-ארגוני (פתרון קונפליקטים), שיתוף פעולה במצבים מאתגרים וגיבוש גאוות יחידה

התהליך ההדרכתי
יום חווייתי בהשתתפות כ-90 עובדים ומנהלים
טכניקת העבודה התבססה על תרגול עם מטאפורות ("תעשייה עברית") תוך כדי התחברות ולמידה של היסטוריה וסיפורי המקום ("רמת הנדיב"), כלים של חשיבה יצירתית, עבודת צוות בקבוצות חשיבה, המחזה, ליהוק לתפקידים, בימוי וצילום חווייתי.

התוצאות
h4 חיזוק עבודת צוות פנים-ארגונית
h4 חיזוק מעורבות המנהלים והעובדים
h4 שיקוף של עמדת "השטח" (מנהלים זוטרים ועובדים) בנוגע לנושאים הנלמדים
h4 העלאת מוטיבציה
h4 קירוב בין מנהלים לעובדים
h4 גאוות יחידה
h4 שיפור האווירה הארגונית
h4 סרט הדרכה פנים-ארגוני בנושא גאוות יחידה ושיתוף פעולה להתמודדות עם קונפליקטים בהשתתפותם המלאה של העובדים והמנהלים

לקריאת תסריטי הצלחה נוספים שבוצעו בקומברס:
שבט המכירות הנשכח

 • View Photos
 • View Photos

"פה בארץ חמדת אבות"

עובדי ומנהלי "פועלים בטלפון", בנק הפועלים

המטרה העסקית/הדרכתית
מציאת דרכי פתרון להתמודדות עם שינויים בלתי-רצויים בארגון על מנת ליצור קרקע לצמיחה ולגישה חיובית לשינוי.

התהליך ההדרכתי
יום חווייתי בהשתתפות של מעל 100 מנהלים ועובדים.
טכניקת העבודה התבססה על תרגול עם מטאפורות ("צמיחה" ו"שונות תרבותית") תוך כדי התחברות ולמידה של היסטוריה וסיפורי המקום ("מקוה ישראל"), כלים של חשיבה יצירתית, עבודת צוות בקבוצות חשיבה, המחזה, ליהוק לתפקידים, בימוי וצילום חווייתי.

התוצאות
h4 העברת מסרים והמחשה של המצבים הרצויים בדרך בלתי אמצעית ואפקטיבית
h4 חיזוק מעורבות המנהלים והעובדים וגיבושם סביב מטרות ממוקדות וברורות
h4 העלאת מוטיבציה
h4 שיפור האווירה הארגונית
h4 חיזוק עבודת צוות פנים-ארגונית
h4 סרט הדרכה פנים-ארגוני בנושא התמודדות עם שינויים בהשתתפותם המלאה של העובדים והמנהלים

לקריאת תסריטי הצלחה נוספים שבוצעו בבנק הפועלים:
"כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם"
"שימור ההצלחה"

 • View Photos
 • View Photos
 • View Photos

"עדות ותקווה"

סדרה דוקומנטרית על פרויקט אחריות חברתית – משלחות לפולין של קבוצת ישראכרט

המטרה העסקית/הדרכתית
תיעוד מלא מידי שנה של פרויקט מחויבות חברתית שנתי של הארגון – משלחות ישראכרט לפולין

אופן ההפקה
עריכת סרטים דוקומנטריים אמנותיים באורכים שונים לתיעוד המסעות.
עריכה והפקה של ספרי מסע לתיעוד המסעות.

משך הפרויקט: חודשיים (מידי שנה). הפרויקט מבוצע מזה 5 שנים בחברה.

התוצאה
הקניית כלי עסקי-חברתי לארגון לתיעוד פעילות חברתית ענפה. הסרטים והספרים מעבירים את הערכים והמסרים החשובים של הארגון לעובדיו: שיתוף פעולה, מחויבות לדרך וחוסן אישי וקבו

 • View Photos

"שימור ההצלחה"

עובדי ומנהלי "פועלים בטלפון", בנק הפועלים

המטרה העסקית/הדרכתית
תרגום מוחשי ליכולת ומיומנות לשמר הצלחה עסקית פנים וחוץ ארגונית לטווח רחוק

התהליך ההדרכתי
יום חווייתי בהשתתפות של מעל 100 מנהלים ועובדים.
טכניקת העבודה התבססה על תרגול עם מטאפורות ("שימור" ו"השבחה") תוך כדי התחברות ולמידה של היסטוריה וסיפורי המקום ("מקוה ישראל"), כלים של חשיבה יצירתית, עבודת צוות בקבוצות חשיבה, דיונים וסיכומים, המחזה, ליהוק לתפקידים, בימוי וצילום חווייתי.

התוצאות
h4 חיזוק מעורבות המנהלים והעובדים וגיבושם סביב מטרות ממוקדות וברורות
h4 מתן פידבק חיובי ואפקטיבי מצד המנהלים לעובדיהם על ההישגים
h4 חיזוק עבודת צוות פנים-ארגונית
h4 שיקוף של עמדת "השטח" (מנהלים זוטרים ועובדים) בנוגע לנושאים הנלמדים
h4 העלאת מוטיבציה
h4 שיפור האווירה הארגונית
h4 סרטי הדרכה פנים-ארגוניים בנושא התמודדות עם שינויים בהשתתפותם המלאה של העובדים והמנהלים

לקריאת תסריטי הצלחה נוספים שבוצעו בבנק הפועלים:
"כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם"
"פה בארץ חמדת אבות"

 • View Photos
 • View Photos
castEffect Onsite castEffect Online קאסטאפקט בעולם מיקסום ROI
ליצירת קשר אנא מלא את הפרטים הבאים:
שם:
אימייל:

קבלו מאיתנו טיפ חינם לשדרוג ההדרכות שלכם באמצעות וידאו
לימדו על קאסטאפקט
מודל ההדרכה של קאסטאפקט
קאסטאפקט הדרכה בינלאומית
הצוות המוביל
יצירת קשר

סדנאות ההדרכה החדשניות של קאסטאפקט

נושאי ההדרכה
הדרכת מנהיגות
הדרכת ניהול
הדרכת שירות
הדרכת מכירות
ניהול בסביבה רב תרבותית
ליווי בתהליכי שינוי ארגוני
אימון להעלאת מעורבות עובדים
שיפור ביצועיים אישיים וארגוניים
הצטרפו אלינו
סיפורי הלקוח שלנו
לקוחותינו
שותפינו

הצטרפו אלינו
LinkedIn Facebook Twitter linkedin

סדנאות ההדרכה החדשניות של קאסטאפקט - הדרכת מכירות, הדרכת שירות, הדרכת ניהול ומנהיגות.
בסדנאות אלו העובדים פותרים אתגרים ארגוניים - לומדים מיומנויות חדשות - מטמיעים ידע ומשמרים אותו לטווח רחוק. אתם מוזמנים לנסות את שיטת ההדרכה פורצת הדרך שלנו עכשיו!

Created by L.A Studio